ابلاغ دوره‌‌هاي مديريت بحران در سطح مديران مياني و ارشد، براي بهره‌برداري به منوي قوانين و مقررات، زيرمنوي آموزش، بخش درون سازماني مراجعه فرماييد.
1397/11/13