گواهي صلاحيت ارزيابي شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي توسط سازمان اداري و استخدامي کشور براي مدت 24 ماه به موسسه تحقيقات و آموزش مديريت اعطاء گرديد.
1397/04/03