اخبار

اولويتهاي پژوهش و فناوري کشور
1395/12/22
باتوجه به اولويتهاي پژوهش و فناوري کشور(براي بازه زماني 1396الي 1400) هنوز مصوب نشده است،لذا اولويتهاي تحقيقاتي کشور مصوب 1393 شوراي عالي عتف کماکان معتبر بوده و بصورت ذيل مي باشد.