اخبار

بانک اطلاعاتی دوره های آموزشی کوتاه مدت مشاغل فنی و غیرفنی شرکتهای مادرتخصصی بروزرسانی گردید و جهت بهره برداری از بانک مذکور به قسمت نظام جامع آموزش - دوره های نظام جامع مراجعه نمایید.
1396/09/07