تشكيل كارگروه هاي منطقه اي نظام آموزش شغلی - سازمانی و دريافت گزارش نهايي
1396/12/14