اخبار

تمدید مهلت ارسال عناوین دوره های انتخابی شرکتهای پایلوت برای ارزیابی اثربخشی
1396/08/10
قابل توجه مسئولین آموزش کلیه شرکتهای پایلوت:
مهلت ارسال عناوین دوره های انتخابی برای ارزیابی ارتقا دانش و مهارت و دوره های انتخابی برای ارزیابی تغییر رفتار تا پایان ماه جاری (آبان ماه 96) تمدید گردید.