ابلاغ سطح‌بندي پست‌هاي مديريتي و سرپرستي در وزارت نيرو، براي بهره‌برداري به منوي قوانين و مقررات، زيرمنوي آموزش، درون سازماني مراجعه فرماييد.
1397/11/13