اخبار

دستورالعمل اجرايي نظام‌نامه پيوست فناوري در وزارت نيرو ابلاغ گرديد. براي بهره‌برداري به منوي قوانين و مقررات زيرمنوي تحقيقات و فناوري بخش درون سازماني مراجعه فرماييد.
1397/07/23