اخبار

دوره های شناخت تهديدات (مشترک صنعت آب و برق) با کد" 8048" و آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق با کد "7080" از دوره های شغلی – اختصاصی حذف و در دوره های عمومی با عناوین شناخت تهديدات (مشترک صنعت آب و برق) با کد "TGCM-1082" و آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق با کد TGCM-1083"" قرار گرفت.
1396/09/18