اخبار

شيوه‌نامه تاييد صلاحيت مدرسان دوره‌هاي شغلي- سازماني ابلاغ گرديد براي بهره‌برداري به منوي قوانين و مقررات بخش آموزش به زيرمنوي درون سازماني مراجعه فرماييد.
1397/07/21