فرم جديد درخواست دوره‌ آموزشي در منوي نظام آموزش شغلي - سازماني زير بخش فرم‌ها و فرمت‌ها قابل دسترسي است.
1397/10/02