دستورالعمل اجرايي بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري اصلاح گرديد. براي بهره‌برداري به منوي قوانين مقررات، زيرمنوي آموزش بخش برون سازماني مراجعه نماييد.
1399/04/11