آيين‌نامه اجرايي بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 كل كشور در خصوص پرداخت شهريه تحصيل ايٍثارگران، افراد تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد و حافظان و قاريان قرآن (شماره 14596/ت 51817 هـ مورخ 1394/2/9)
1394/03/03