بخشنامه حذف تبصره 2 ماده 6 فصل دوم از دستورالعمل اجرای فصل ده قانون مدیریت خدمات کشوری(شماره 200/13923 مورخ 1390/6/16)
1390/06/16