بخشنامه نيازسنجي و بازنگري دوره‌هاي آموزشي(شماره 215213 مورخ 1397/05/02)
1397/05/22