دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي عمومي مديران حرفه‌اي(شماره 1657363 مورخ 96/11/4)
1396/12/04