دستورالعمل نحوه تشخيص صلاحيت موسسات مجري آموزش و مدرسان دوره‏هاي آموزشي کارکنان دولت در حوزه فناوري اطلاعات(شماره 94/20876/510 مورخ 1394/4/6)
1394/04/08