مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر تعیین ارزش استخدامی دوره های طرح رشد و ارتقاء(شماره 1803/76578 مورخ 81/9/13)
1381/09/13