نامه اصلاحيه تاريخ مشمولين ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي غير رسمي(شماره 87517/510 مورخ 87/08/15)
1387/08/15