نامه تایید دوره‌های آموزشی غیررسمی (مدرک داخلی) ویژه وزارت نیرو توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری(شماره 1803/35533 مورخ 86/7/4)
1387/07/04