ابلاغيه وزير محترم نيرو در خصوص تخصيص يک درصد از درآمدهاي عملياتي شرکتها به امر آموزش، پژوهش و فناوري(شماره 94/32954/50/100 مورخ 1394/7/7)
1394/07/11