ابلاغ بسته‌هاي شغلي- اختصاصي مديران در حوزه فعاليت‌هاي "فروش و خدمات مشتركين- شركت‌هاي توزیع نیروی برق"، "مهندسي و برنامه‌ريزي شركت‌هاي توزیع نیروی برق" و "برنامه‌ريزي و تحقيقات- شركت‌هاي برق منطقه‌اي
1397/10/02