ابلاغ بسته‌هاي مديران معاونت‌هاي طرح و توسعه شرکت‌هاي برق منطقه‌اي(شماره 97/32747/510 مورخ 1397/07/08)
1397/08/07