ابلاغ بسته آموزشی، فردی ، مدیریتی و عقیدتی مدیران حرفه ای (پایه و میانی) شرکت توليد برق حرارتي
1397/10/08