ابلاغ دوره‌‌هاي مديريت بحران در سطح مديران مياني و ارشد.
1397/11/13