ابلاغ دوره‌‌هاي مديريت بحران در سطح مديران مياني و ارشد(شماره 97/47708/510 مورخ 1397/11/09)
1397/11/13