اجراي آموزشهاي فني و حرفه‌اي در مراکز آموزشي وزارت نيرو (شماره 95/16123/510 مورخ 1395/3/4)
1395/03/05