ارائه چارچوب و محورهاي مستند سازي تجربيات كاركنان براي اخذ گواهينامه نوع دوم تخصصي(شماره 94/28648/510 مورخ 1394/6/8)
1394/06/09