حذف دوره‌هاي تربيت مدير از سامانه مديران ابلاغي به شماره 91/31617/510 مورخ 91/7/25(شماره 94/53710/510 مورخ 1394/12/24)
1395/01/18