دوره‌هاي جديد حقوقي و حسابداري ابلاغي معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به همراه سرفصل (شماره 95/10224/510 مورخ 1395/1/14)
1395/01/18