دوره‌های مشترک بین مشاغل فنی و غیرفنی(90/20330/510 مورخ 1390/6/6)
1390/06/06