سهم ساعات دوره براي دريافت امتيازات نظام جامع و تعجيل در شركتهاي غيردولتي(شماره 94/38207/510 مورخ 1394/8/19)
1394/08/23