اطلاعیه ها

اجراي گام‌هاي ششم الي يازدهم برنامه زماني اجراي آزمايشي نظام آموزش شغلي – سازماني كاركنان صنعت آب و برق
1396/07/01