اطلاعیه ها

تمدید مهلت ارسال عناوین دوره های انتخابی شرکتهای پایلوت برای ارزیابی اثربخشی
1396/08/10

قابل توجه مسئولین آموزش کلیه شرکتهای پایلوت:

مهلت ارسال عناوین دوره های انتخابی برای ارزیابی ارتقاءدانش و مهارت و دوره های انتخابی برای ارزیابی تغییر رفتار تا پایان ماه جاری(آبان 96) تمدید گردید.