وظايف اصلي گروه

  •  سياست‌گذاري تحقيقات و پايش آن
  •  استقرار و راهبري نظام تحقيقات
  • تدوين و ابلاغ اولويت‌هاي تحقيقات