وظايف اصلي گروه

 

  • آموزش و توانمندسازي مديران و کارکنان
  • دبيرخانه کميته توانمندسازي منابع انساني
  • استقرار نظام آموزش‌هاي شغلي_سازماني صنعت