وظايف اصلي گروه

  • نظارت بر استقرار نظام جامع آموزش کارکنان
  • راهبري آموزش و ارتباطات علمي و دبيرخانه هيأت امناي مراکز آموزشي و پژوهشي
  • دبيرخانه شوراي آموزش، پژوهش و فناوري