دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری
آدرس

تهران - ابتدای بزرگراه نیایش - تقاطع کردستان - ساختمان وزارت نیرو - طبقه هشتم

دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری

81606420 - 021

ارتباط با مسئول سایت دفتر

81606437 - 021

نمابر دفتر

81606422 - 021

ایمیل دفتر E-mail: trt@moe.gov.ir

 معرفی همکاران دفتر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آدرس الکترونیکی

1 اسماعیل درویشی سرپرست دفتر 81606423
darvishi@moe.gov.ir
2  عماد ملکی نیا معاون  81606426
 malekinia@moe.gov.ir
3 - معاون  -
-
4 نبی اسداللهی  مسئول اموردفتری  81606420 
asadollahi@moe.gov.ir 
5 مهری دیانی  متصدی امور دفتری و بایگانی  81606421 
dayani@moe.gov.ir 
گروه آموزش و توانمندسازي مديران و کارکنان
6 محمدحسین رستگارنیا  رئیس گروه  81606429 
rastegar@moe.gov.ir
7

فریده دبیرزاده

کارشناس مسئول 81606427
dabirzadeh@moe.gov.ir
8 - کارشناس مسئول -
 
9 - کارشناس  -
 
گروه راهبری آموزش و ارتباطات علمی
10  عماد ملکی نیا سرپرست گروه  81606426 
 malekinia@moe.gov.ir
11  خدیجه زارعی  کارشناس  81606431 
 zarei@moe.gov.ir
12 سیدمحمدباقر قلعه بندی  کارشناس  81606465
 ghalebandi@moe.gov.ir
گروه توسعه و راهبري تحقیقات
13  مصطفی خطیبی  رئیس گروه 81606445 
khatibi@moe.gov.ir
14 مهتاب نياکان کارشناس 81606070
niakan@moe.gov.ir
15   کارشناس    
گروه توسعه  و راهبري فناوری
16 مهدی فراهانی  رئیس گروه 81606435
 farahani@moe.gov.ir
17 رسول پشت مشهدی   کارشناس 81606448
pmashhadi@moe.gov.ir
     نمابر دفتر : 81606422
آدرس الکترونیکی دفتر : 
E.mail: TRT@moe.gov.ir