تماس با ما

دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري
دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری 81606420 - 021
ارتباط با مسئول سایت دفتر 81606739 - 021
نمابر دفتر 81606422 - 021
آدرس الکترونيکي دفتر trt (at) moe.gov.ir
آدرس: تهران - ابتدای بزرگراه آيت الله هاشمي رفسنجاني (نیایش  سابق) - تقاطع کردستان - ساختمان وزارت نیرو - طبقه هشتم
 
Map-MOE.png  
نام و نام خانوادگي پست سازماني شماره تماس آدرس الکترونيکي
اسماعیل درویشی

سرپرست دفتر

81606423

darvishi (at) moe.gov.ir
عماد ملکی نیا معاون 81606426 malekinia (at) moe.gov.ir
نبی اسدالهی مسئول امور دفتری 81606420 asadollahi (at) moe.gov.ir
مهری دیانی متصدی امور دفتری و بایگانی 81606421 dayani (at) moe.gov.ir
گروه آموزش و توانمندسازي مديران و کارکنان
محمدحسین رستگارنیا رئیس گروه 81606429 rastegar (at) moe.gov.ir
فریده دبیرزاده کارشناس مسئول 81606427 dabirzadeh (at) moe.gov.ir
حسين فاتحي پيکاني کارشناس مسئول 81606739 fatehi (at) moe.gov.ir
گروه راهبری آموزش و ارتباطات علمی
حميدرضا قجر رئيس گروه 81606730 ghajar (at) moe.gov.ir
خدیجه زارعی کارشناس 81606431 zarei (at) moe.gov.ir
سیدمحمدباقر قلعه بندی کارشناس مسئول 81606465 ghalebandi (at) moe.gov.ir
گروه توسعه و راهبري تحقیقات
مصطفی خطیبی رئیس گروه 81606445 khatibi (at) moe.gov.ir
       
گروه توسعه و راهبري فناوری
مهدی فراهانی رئیس گروه 81606435 farahani (at) moe.gov.ir
رسول پشت مشهدی کارشناس 81606448 pmashhadi (at) moe.gov.ir
امين هاشمي کارشناس 81606459 a.hashemi(at)moe.gov.ir