تماس با ما

 

دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري
دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری 81606420 - 021
ارتباط با مسئول سایت دفتر 81606739 - 021
نمابر دفتر 81606422 - 021
آدرس الکترونيکي دفتر trt@moe.gov.ir
آدرس: تهران - ابتدای بزرگراه آيت الله هاشمي رفسنجاني (نیایش  سابق) - تقاطع کردستان - ساختمان وزارت نیرو - طبقه هشتم
  
نام و نام خانوادگي پست سازماني شماره تماس آدرس الکترونيکي
اسماعیل درویشی

سرپرست دفتر

81606423

darvishi@moe.gov.ir
عماد ملکی نیا معاون 81606426 malekinia@moe.gov.ir
نبی اسدالهی مسئول امور دفتری 81606420 asadollahi@moe.gov.ir
مهری دیانی متصدی امور دفتری و بایگانی 81606421 dayani@moe.gov.ir
گروه آموزش و توانمندسازي مديران و کارکنان
محمدحسین رستگارنیا رئیس گروه 81606429 rastegar@moe.gov.ir
فریده دبیرزاده کارشناس مسئول 81606427 dabirzadeh@moe.gov.ir
حسين فاتحي پيکاني کارشناس مسئول 81606739 fatehi@moe.gov.ir
گروه راهبری آموزش و ارتباطات علمی
حميدرضا قجر رئيس گروه 81606730 ghajar@moe.gov.ir
خدیجه زارعی کارشناس 81606431 zarei@moe.gov.ir
سیدمحمدباقر قلعه بندی کارشناس مسئول 81606465 ghalebandi@moe.gov.ir
گروه توسعه و راهبري تحقیقات
مصطفی خطیبی رئیس گروه 81606445 khatibi@moe.gov.ir
مهتاب نياکان کارشناس 81606070 niakan@moe.gov.ir
گروه توسعه و راهبري فناوری
مهدی فراهانی رئیس گروه 81606435 farahani@moe.gov.ir
رسول پشت مشهدی کارشناس 81606448 pmashhadi@moe.gov.ir