بیانیه مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها و راهبردهاي بخش آموزش، پژوهش و فناوري