تقويم آموزشي دوره‌هاي کوتاه مدت سال 1397 حوزه ستادي وزارت نيرو و شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو (دولتي) به تأييد سازمان اداري و استخدامي کشور رسيد.
1397/05/21