برگزاري جلسه بررسي نحوه همكاري دانشكده مهندسي عمران، آب و محيط زيست پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور با بخش آب و آبفا وزارت نيرو
1399/08/18
با حضور مديركل دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو و معاون پژوهش دانشكده مهندسي عمران، آب و محيط زيست پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور ، جلسه اي در تاريخ 12 / 8 / 99 در محل دانشكده مذكور برگزار و راجع به نحوه همكاري آن دانشكده با حوزه آب و آبفاي وزارت نيرو در زمينه مسايل پژوهشي بحث و تبادل نظر شد.