برگزاري چهل و ششمين جلسه كارگروه هماهنگی و هم‌انديشی پژوهش و فناوری وزارت نیرو با حضور معاون محترم تحقيقات و منابع انساني
1399/07/09
چهل و ششمين جلسه كارگروه هماهنگی و هم‌انديشی پژوهش و فناوری وزارت نیرو در روز سه شنبه مورخ 99/7/8 با حضور معاون محترم تحقيقات و منابع انساني، مديرکل و معاون دفتر آموزش تحقيقات و فناوري و مديران پژوهش و فناوري شرکت‌هاي مادرتخصصي و ساتبا و روسا و معاونين موسسه تحقيقات آب و پژوهشگاه نيرو برگزار و راجع به موضوعات ذيل بحث و تبادل نظر شد.
1-  نحوه اجراي جشنواره و نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري سال 1399
2- عملکرد شرکت‌هاي وزارت نيرو در خصوص بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 1399
3- چارچوب ارايه گزارش وزارت نيرو در جلسه کميسيون دائم شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري