اخبار سال 1400

راهنماي مراکز آموزشي مجاز جهت اخذ کد کاربري و رمز عبور سامانه جامع آموزش و سنجش صنعت آب و برق بارگزاري گرديد.
1400/04/12