اخبار سال 1400

شيوه‌نامه‌هاي "سنجش و ارزيابي صلاحيت حرفه‌اي نيروي‌ انساني شرکت‌هاي پيمانکار صنعت آب و برق" و "شناسايي، تربيت و ساماندهي ارزيابان صلاحيت حرفه‌اي" و "راهنماي نگاشت استاندارد شايستگي‌ مشاغل (شايستگي‌هاي اکتسابي)" ابلاغ گرديد، جهت بهره‌برداري به منوي قوانين و مقررات، بخش صلاحيت حرفه‌اي زيرمنوي درون سازماني مراجعه فرماييد.
1400/05/16