اولين وبينار پژوهشي با عنوان "تدوين سند راهبردي و نقشه راه فناوري نمک زدايي" در سال 1401
1401/02/24
اولين وبينار پژوهشي در سال 1401 در تاريخ 24/02/1401 با موضوع "تدوين سند راهبردي و نقشه راه فناوري نمک زدايي" برگزار شد. جناب آقاي دکتر عباس اکبرزاده، عضو هيأت علمي و مدير محترم مرکز تحقيقات آب و فاضلاب مؤسسه تحقيقات آب، ضمن ارايه مشخصات سند مورد نظر، به مقايسه ميزان نمک‌زدايي آب دريا توسط ايران، عربستان و امارات، هزينه تمام شده نمک‌زدايي، مقايسه تطبيقي فناوري‌هاي موجود نمک‌زدايي از جمله: RO, NF,ED, MED, MSF پرداخته و ماتريس جذابيت-قابليت، مراحل ترسيم نقشه راه و چالش‌هاي فناوري نمک‌زدايي و بسته‌هاي حمايتي رفع آنها و پروژه‌هاي مرتبط با پياده‌سازي نقشه راه را بررسي نمودند. در انتها تعدادي از شرکت‌کنندگان که علاوه بر مديران و کارشناسان حوزه پژوهش و فناوري صنعت آب و فاضلاب، از دانشگاه و دست‌اندرکاران صنعت آب شيرين‌کن بودند، به طرح سؤالات و نظرات خود پرداختند و پرسش و پاسخ صورت گرفت.