برگزاري اولين نشست شوراي راهبري کارخانه نوآوري نيرو مورخ 1401/02/17
1401/02/19
در ادامه برنامه‌ريزي‌ها و فعاليتهاي صورت گرفته براي راه‌اندازي کارخانه نوآوري نيرو و جلسات کميته اجرايي، اولين نشست شوراي راهبري کارخانه نوآوري در تاريخ 1401/02/17 در محل مؤسسه تحقيقات آب با حضور نمايندگان محترم معاونت فناوري‌هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، شرکت‌هاي مادرتخصصي حوزه آب و آبفا، شرکت ساتکاب و دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري برگزار شد.
طي اين جلسه ضمن تعيين برنامه کاري آينده راه‌اندازي کارخانه نوآوري، هماهنگي‌هاي لازم بين معاونت علمي و فناوري، مؤسسه تحقيقات آب، معاونت تحقيقات و منابع انساني، و شرکت ساتکاب صورت گرفت و مقرر شد پس از انجام بازديد شتابدهنده‌هاي حوزه آب و آبفا از محل کارخانه و ارايه طرح پيشنهادي خود، در جلسه بعدي شوراي راهبري که در تاريخ 1401/02/31 در محل شرکت مديريت منابع آب ايران برگزار خواهد شد، نتيجه بررسي پروپوزال‌ها ارايه و شتابدهنده ذيصلاح انتخاب گردد. در ادامه قرارداد معاونت علمي و فناوري با شتابدهنده منتخب منعقد و مبادله گردد و ساير قرارداد‌هاي في‌مابين مؤسسه، ساتکاب و شتابدهنده منتخب صورت خواهد گرفت و متعاقب آن اقدام براي ساخت و تجهيز سوله مورد نظر آغاز گردد.