برگزاري جلسة بررسي سازوكارهاي ارتباط موثر و همكاري اثربخش دانشگاه‌ها و صنعت آب و برق
1401/02/06
جلسة بررسي سازوكارهاي ارتباط مؤثر و همكاري اثربخش دانشگاه‌ها و صنعت آب و برق در روز چهارشنبه 31 فروردين در دفتر آقاي دكتر صالحي معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد. در اين جلسه كه با حضور آقاي دكترالماسوندي معاون شركت مديريت منابع آب ايران، آقاي دكتر نوربخش مديركل دفتر آموزش ، تحقيقات و فناوري، آقاي دكتر احسانيان سرپرست پژوهشگاه نيرو، آقاي دكتر كاويانپور رئيس مؤسسه تحقيقات آب برگزار شد ابتدا زمينة همكاري‌هاي متقابل صنعت آب و برق و دانشگاه‌ها مرور گرديد و در ادامه برخي از چالش‌ها و مسايل اساسي بخش آب كشور كه لازم است براي عبور از آنها از ظرفيت‌هاي علمي و دانشگاهي بهره‌گيري شود، مطرح شد. همچنين ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي مراكز پژوهشي وزارت نيرو معرفي گرديد. همچنين ضمن مرور بر چالش‌هاي ارتباط صنعت آب و برق با دانشگاه‌ها، مقرر شد با همكاري طرفين موانع ارتباط مؤثر و همكاري اثربخش دانشگاه و صنعت آب و برق احصاء شده و ضمن پيشنهاد راهكارهاي مشخص و عملي، اجرايي شدن اين راهكارها پي‌گيري گردد.