وبينار آموزشي سامانه ملي كارآموزي براي كاربران شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو
1401/02/04
بسمه تعالي
 
توسعة ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي ارتباطي صنعت آب و برق با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور يكي از سياست‌هاي مورد توجه حوزة پژوهش و فناوري وزارت نيرو بوده و اجراي دوره‌هاي كارآموزي دانشجويان در شركت‌هاي مرتبط با صنعت آب و برق در راستاي اين سياست دنبال مي‌شود. فرآيند اجراي كارآموزي و پذيرش كارآموزان همه ساله از طريق «سامانه ملي كارآموزي» به ميزباني سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران انجام مي‌شود.
با توجه به آنكه سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران با هدف ارتقاء كيفي «سامانه ملي كارآموزي»، تغييراتي در آن سامانه ايجاد نموده است، برگزاري دورة آموزشي معرفي سامانه براي كاربران آن ضرورت داشت. در اين راستا با انجام هماهنگي‌هاي لازم با سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران به منظور معرفي و روش‌هاي بهره‌گيري از قابليت‌هاي سامانه، وبينار آموزشي براي كاربران شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو در روز شنبه مورخ 1400/12/7 با مشاركت حدود 85 نفر از كاربران سامانه برگزار شد كه مشروح گزارش وبينار در قالب فيلم پيوست است.