استعلام استفاده از مراکز آموزشي تاييد صلاحيت شده براساس ضوابط اعتبارسنجي مراکز آموزش کارکنان دولت (نامه شماره 1154335 مورخ 1396/02/16)
1399/04/24