سطح‌بندي پست‌هاي مديريتي و سرپرستي در وزارت نيرو موضوع نامه شماره 97/46415/510 مورخ 1397/10/30 با توجه به صورتجلسه مورخ 1398/12/6 دفتر توسعه مديريت و تحول اداري به‌روزرساني گرديد.
1399/02/30