مبادله تفاهم نامه 3 جانبه اجراي طرح اكوتكنوپارك ميان وزارت نيرو، استانداري بوشهر و دانشگاه خليج فارس
1399/10/08